NIU Department of Mathematical Sciences - Teaching Assistants

NIU Math: Cui Zheng

Cui Zheng

DuSable Hall 370   phone: 753-1146
e-mail: czheng2@niu.edu

Office hours:
  MT   9:00 am - 11:00 am, DU 326  MAC
  MW   2:00 pm - 3:00 pm, DU 326  MAC
  T   12:00 pm - 2:00 pm, DU 326  MAC
  T   2:30 pm - 3:30 pm, DU 326  MAC
  WF   10:00 am - 11:00 am, DU 326  MAC
  WF   12:00 pm - 1:00 pm, DU 326  MAC